dimecres, 15 d’agost de 2018

L’ esquerra: òrfena d’un ideal


Mentre existia la URSS -l’anomenat socialisme real-, l’esquerra revolucionària tenia una referència, segurament amb molts aspectes criticables, però era un sistema econòmic alternatiu amb els mitjans de producció propietat de l’estat. Per a la dreta era una alternativa, un perill per al seu sistema econòmic capitalista, basat en la propietat privada. També existia l’anomenat socialisme democràtic -socialdemocràcia- que, sense posar en qüestió el capitalisme, duia a terme polítiques que, mitjançant un major pes de l’estat en l’economia milloraven l’equitat a la societat.

Ara, després del triomf dels valors neoliberals, l’esquerra revolucionària no té cap referent, ni real ni teòric, i la socialdemocràcia aspira únicament a gestionar el capitalisme amb una cara més amable que la dreta.

L’esquerra transformadora basa el seu discurs en la crítica d’aspectes concrets del sistema (pobresa , desnonaments, augment de les diferències de renda…), aportant solucions a problemes concrets, però sense tenir un model, un ideal a llarg termini que serveixi de referència a militants, simpatitzants i societat en general. Si existeix algun ideal que s’adapti a la realitat actual i que sigui capaç d’aglutinar la majoria de persones, no el conec.

Sense una ideologia, sense un ideal a llarg termini, compartit per molta gent, no es pot dissenyar cap full de ruta, ni poden ser creïbles les propostes d’esquerra per a la ciutadania.La izquierda: huérfana de un ideal


Mientras existía la URSS - el llamado socialismo real - la izquierda revolucionaria tenía una referencia, seguramente con muchos aspectos criticables, pero era un sistema económico alternativo, con los medios de producción propiedad del estado. Para la derecha era una alternativa, un peligro para su sistema económico, basado en la propiedad privada. También existía el llamado socialismo democrático -socialdemocracia- que, sin poner en cuestión al capitalismo, realizaba políticas que, mediante un mayor peso del estado en la economía, mejoraba la equidad en la sociedad.

Ahora, después del triunfo de los valores neoliberales, la izquierda revolucionaria no tiene ningún referente, ni real ni teórico, y la socialdemocracia aspira únicamente a gestionar el capitalismo con una cara más amable que la derecha.

La izquierda transformadora basa su discurso en la crítica de aspectos concretos del sistema (pobreza , desahucios, aumento de las diferencias de renta…), aportando soluciones a problemas concretos, pero sin tener un modelo, un ideal a largo plazo que sirva de referencia a militantes, simpatizantes y sociedad en general. Si existe algún ideal que se adapte a la realidad actual y que sea capaz de aglutinar a la mayoría de personas, no lo conozco.

Sin una ideología, un ideal a largo plazo, compartido por muchas personas, no se puede trazar una hoja de ruta, ni pueden ser creíbles a la ciudadanía las propuestas de izquierdadijous, 2 d’agost de 2018

Viva la globalizaciónLa comarca es la extensión de territorio que permitía a los agricultores ir a vender al mercado. Andando o en carro no se podía llegar más lejos. Las compras y ventas se limitaban a este espacio porque, con estos medios de transporte, no se podían hacer desplazamientos mayores.

En la actualidad, los medios de transporte permiten que las mercancías lleguen con facilidad a todas partes y que la información se mueva de forma instantánea por todo el planeta. Esto permite que les mercancías sean transportadas a cualquier lugar, que los turistas vayan a todas partes y que los capitales circulen instantáneamente de una punta a otra del globo terráqueo.

De nada servirá que dirigentes como Trump, con todo su poder, quieran proteger los productos de su país ni que, desde la izquierda, se hagan manifestaciones contra la globalización: la globalización es inevitable.

Ir contra la globalización es como luchar contra la fuerza de la gravedad: inútil, de la misma forma que lo fueron los esfuerzos de los ludditas, quemando maquinaria para evitar la industrialización.

La globalización es inevitable. Entonces,viva la globalización!

Pero debemos luchar contra los efectos negativos de esta globalización, que está permitiendo un capitalismo salvaje, y tenemos que saber aprovechar las ventajas que la globalización nos puede aportar.

El capital se está sirviendo de la globalización para obtener más beneficios, aprovechando las diferentes legislaciones fiscales de los países, trasladando las sedes sociales y las ventas a los países con menores impuestos, aprovechando para producir en los países con mano de obra más barata para vender en países con un mayor poder adquisitivo.

Estos comportamientos salvajes, sin ningún control, son compatibles con las legislaciones de cada uno de los países en los que intervienen. Es decir que, a pesar de que sean unos comportamientos perjudiciales para el bien común, están dentro de la legalidad.

Para evitar que se obtengan más beneficios en perjuicio del bien común, seria necesaria una regulación internacional, unes leyes internacionales que controlasen las transacciones internacionales. Puede parecer imposible en estos momentos plantear un gobierno mundial pero la tendencia siempre ha sido que el ámbito de la regulación ha seguido el ámbito geográfico de las transacciones: ciudades, comarcas, estados ... y ahora el mundo. Se tardará más tiempo o menos, pero cada vez habrá más regulaciones internacionales porque, entre otras razones, nos jugamos el planeta.

De nada sirve competir a nivel de países, azuzar el nacionalismo... Es preciso que, aprovechando la facilidad de las comunicaciones actuales, se vuelva a hablar de internacionalismo, tenemos que buscar soluciones globales que permitan legislar en temas cruciales como la evasión fiscal, normativas medioambientales... problemas que ya no son de los estados sino que son globales.

Todo esto, que ahora parece difícil, es muy fácil de comprender si se ve la tierra con una mirada de astronauta (no la del ministro). Con esta perspectiva se ve que la tierra es una nave única en la que todos nosotros viajamos y en la que tenemos que colaborar para convivir y es del todo incomprensible que, para conseguir beneficios particulares, se nos perjudique a todos.
dimecres, 1 d’agost de 2018

Visca la globalització !

La comarca és la extensió de territori que permetia als pagesos anar a vende a mercat. Anant a peu o amb carro no es podia arribar més enllà. Les compres i vendes es limitaven a aquest espai perquè, amb aquests mitjans de transport, no es podien fer majors desplaçaments.

En l’actualitat, els mitjans de transport permeten que les mercaderies arribin amb facilitat arreu del món i que la informació es mogui de forma instantània per tot el planeta. Això fa que les mercaderies es transportin a qualsevol lloc, que els turistes vagin a tot arreu i que els capitals circulin instantàniament d’una punta a l’altra del globus.

De res servirà que dirigents com Trump, amb tot el seu poder, vulguin protegir els productes del seu país ni que, des de l’esquerra, es facin manifestacions contra la globalització: la globalització és inevitable.

Anar contra la globalització és com anar contra la força de la gravetat: inútil, de la mateixa manera que ho van ser els esforços dels luddites, cremant maquinària per evitar la industrialització.

La globalització és inevitable. Doncs, visca la globalització !

Hem de lluitar, però, contra els efectes negatius d’aquesta globalització que està permeten un capitalisme salvatge i hem d'aprofitar els avantatges que la globalització ens pot portar .

El capital s’està servint de la globalització per a obtenir més beneficis, aprofitant les diferents legislacions fiscal dels països, traslladant les seus socials i les vendes als països amb menys impostos, aprofitant els països amb la mà d’obra més barata per a produir i vendre en països amb major poder adquisitiu.

Aquests comportaments salvatges, sense cap control, són compatibles amb les legislacions de cada un dels països en els que intervenen. És a dir que, malgrat siguin uns comportaments perjudicials per al bé comú, estan dins de la legalitat.

Per evitar que s’obtinguin més beneficis en perjudici del bé comú, caldria una regulació internacional, unes lleis internacionals que controlessin les transaccions internacionals. Pot semblar impossible ara plantejar un govern mundial però la tendència sempre ha estat que l’àmbit de la regulació ha seguit l’àmbit geogràfic de les transaccions: ciutats, comarques, estats, ... i ara el món. Es tardarà més o menys però cada cop hi haurà d'haver més regulacions internacionals perquè, entre altres raons, ens juguem el planeta.

De res serveix competir a nivell de països, atiar el nacionalisme... Cal que, aprofitant la facilitat de les comunicacions actuals, es torni a parlar d’internacionalisme, cal que es busquin solucions globals que permetin legislar en temes crucials com l’evasió fiscal, normatives mediambientals... problemes que ja no són dels estats sinó que són globals.

Això, que sembla tant difícil que es dugui a terme, és molt fàcil d’entendre si es veu la terra amb una mirada d’astronauta (no la del ministre). Amb aquesta perspectiva es veu que la terra és una nau única en la que tots plegats viatgem i en la que hem de col·laborar per conviure i no es pot entendre que, per aconseguir beneficis particulars, ens perjudiquin a tots.


dimecres, 10 de maig de 2017

Modelo de empresario en una economia de izquierda


En detalle

Resumen
Los empresarios serán un pilar fundamental en una economía gestionada desde la perspectiva de la izquierda y se tendrán que caracterizar por emprender actividades con responsabilidad económica, social y ecológica, de las que obtendrán un beneficio a largo plazo como consecuencia de su buena gestión.

Texto
La izquierda es enemiga de los empresarios ?

La izquierda cree que el bien común no tiene que estar supeditado a los intereses privados y propugna una sociedad con equidad, objetivo que puede ser ampliamente aceptado, a pesar de que siempre se producen divergencias al decidir que camino hay que escoger para conseguirlo.

Un prejuicio que siempre ha dominado en la izquierda ha sido el de considerar al empresario como una figura negativa, en contraposición al trabajador que era considerado el único elemento que creaba valor, buena parte del cual era apropiado por el empresario / capitalista.

Pareciera como si, en caso de un triunfo de la izquierda, TODOS los empresarios fuesen enemigos a los que se hubiera de controlar para evitar que pusieran impedimentos a las políticas de la izquierda.

Esta concepción parte del prejuicio de que TODOS los empresarios son especuladores y de que siempre buscan el máximo beneficio a corto plazo, explotando a los trabajadores.

Este prejuicio condena, en ambientes de la izquierda, a toda persona que emprende una actividad económica a ser mal vista, a verse obligada a justificarse, diciendo que su empresa es pequeña... Todo esto perjudica la credibilidad de la economía de izquierda porque toda economía siempre necesita personas innovadoras, emprendedoras y capaces de gestionar proyectos.

Entonces, si renegamos de los empresarios y los consideramos enemigos a batir, cómo podemos plantear la economía de izquierda como una alternativa creíble ?


Los valores dominantes en nuestra sociedad

No nos engañemos: la búsqueda del beneficio fácil, el individualismo, el consumismo, la competitividad ... son valores compartidos por buena parte de las personas, sean empresarios, trabajadores, jubilados, estudiantes ... Por desgracia son valores dominantes en la sociedad actual, fundamentados mayoritariamente en el neoliberalismo. Son los valores aprendidos y interiorizados en las escuelas y universidades, en los trabajos, en los medios de comunicación... y que son los hegemónicos en la sociedad actual.

Si consiguiéramos que triunfase una propuesta de economía de izquierda, que se basase en los valores de la cooperación, la solidaridad y el bien común, seguiríamos necesitando empresarios y trabajadores que gestionasen la economía. Desde la izquierda se supone que los trabajadores estarían preparados para una economía más equitativa pero, cómo tendrían que ser nuestros empresarios ?


El perfil del empresario en una economía de izquierda

Podríamos hacer el ejercicio de buscar los valores, comportamientos,... necesarios para definir un modelo de militante de izquierda ejemplar (pero dejemos este divertimento para otro momento). Lo que propongo, en esta entrada de mi blog, es definir cuál tendría que ser el modelo de empresario ideal de la izquierda.

Como iniciador, impulsor o gestor de una empresa (privada o pública, con o sin ánimo de lucro) tendría que obtener beneficio a largo plazo de su actividad. La obtención de beneficio es un indicador de la viabilidad de la empresa y de su adecuada gestión. Pero no se trata de obtener beneficio a corto plazo, a cualquier precio, sino que este beneficio sea una consecuencia colateral del trabajo bien hecho.

Nuestro empresario vería la empresa como un conjunto de persones que colaboran en un proyecto común y, en este sentido, daría un papel importante a la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Buscaría consolidar un equipo de trabajadores estable y bien remunerado al que facilitaría una formación continua. Recordemos que no estamos hablando de un empresario que busque el máximo beneficio a corto plazo a costa de bajar salarios o deslocalizar y de disminuir la calidad de las primeras materias, sino de un empresario serio y responsable.

Nuestro empresario tendría que gestionar la empresa teniendo en consideración que está inmerso dentro de una sociedad y de un espacio físico de los que depende su supervivencia y, consciente de que sus intereses no podrían pasar nunca delante del bien común, tendría un comportamiento respetuoso al máximo con el medio natural y contribuiría realmente (no como una mera táctica de marketing) al mejor funcionamiento de la sociedad.

Estamos hablando, pues, de un empresario responsable desde todos los puntos de vista (empresarial, social y ecológico) que no plantearía su actividad con el objetivo primario de conseguir beneficio sino que lo obtendría como consecuencia de la eficiencia de su empresa. Un empresario que no necesitaría recorrer a comportamientos ilegales ni poco éticos para conseguir unos «máximos» beneficios que no son indicadores válidos de una buena gestión porqué, en realidad, nunca se pueden consolidar a largo plazo.

Estoy seguro que la mayoría de accionistas de grandes empresas con ánimo de lucro también preferirían este empresario responsable que estamos definiendo.


El empresariado y la implantación de una economía de izquierda

El objetivo de los empresarios no tiene que ser la implantación de una economía de izquierda, ni tampoco el mantenimiento de una economía neoliberal. Su función, con independencia de su ideología personal, es la de crear, impulsar y gestionar las empresas.

Para implantar realmente una economía de izquierda no es suficiente escoger un gobierno que la propugne. Será preciso, además, un cambio de valores en la sociedad que afectará los comportamientos de administraciones, empresarios, trabajadores , consumidores, contribuyentes, ahorradores ... Por qué no empezamos quitándonos de encima prejuicios como que los empresarios siempre son el enemigo ?

dissabte, 29 d’abril de 2017

Model d’empresari en una economia d’esquerra

Més en detall

Resum
Els empresaris seran un pilar fonamental en una economia gestionada des de la perspectiva de l’esquerra i s’hauran de caracteritzar per emprendre activitats amb responsabilitat econòmica, social i ecològica, de les que obtindran un benefici a llag termini com a conseqüència de la seva bona gestió.

Text
L’esquerra és enemiga dels empresaris ?

L’ esquerra creu que el bé comú no ha d’estar supeditat als interessos privats i propugna una societat amb equitat, objectiu que pot ser àmpliament acceptat, malgrat que sempre es produeixen divergències en decidir quin camí ens hi ha de portar.

Un prejudici que sempre ha dominat en l’esquerra ha estat que l’empresari era una figura negativa, en contraposició amb el treballador que era l’únic element que creava valor, bona part del qual era apropiat pel empresari / capitalista.

Sembla com si, en cas d’un triomf de l’esquerra, TOTS els empresaris fossin uns enemics als que s’hagués de controlar per evitar que posessin pals a les rodes a les polítiques d’esquerra.

Aquesta concepció parteix del prejudici que TOTS els empresaris són especuladors i que sempre busquen el màxim benefici a curt termini, explotant al treballadors.

Aquest prejudici condemna, en els ambients de l’esquerra, a tota persona que empren una activitat econòmica a sentir-se mal vista, a veure’s obligada a justificar-se, dient que la seva empresa és petita... Tot plegat fa molt mal a la credibilitat de l’economia d’esquerra perquè tota economia necessita persones innovadores, emprenedores i capaces de gestionar projectes.

Llavors, si reneguem dels empresaris i els considerem enemics a batre, com podem plantejar l’economia d’esquerra com una alternativa creïble ?


Els valors dominants a la nostra societat

No ens enganyem: la recerca del benefici fàcil, l’individualisme, el consumisme, la competitivitat ... són valors compartits per bona part de les persones, siguin empresaris, treballadors, jubilats, estudiants ... Per desgràcia són valors dominants en la societat actual, fonamentats majoritàriament en el neoliberalisme. Són els valors apresos i interioritzats a les escoles i universitats, a la feina, als mitjans de comunicació... i que són els hegemònics en la societat actual.

Si aconseguíssim que triomfés una proposta d’economia d’esquerra, que es basés en valors com la cooperació, la solidaritat i el bé comú, seguiríem necessitant empresaris i treballadors que gestionessin l’economia. Des de l’esquerra se suposa que els treballadors estarien preparats per una economia més equitativa però, com haurien de ser els nostres empresaris ?El perfil de l’empresari en una economia d’esquerra

Podríem fer l’exercici de buscar els valors, comportaments,... necessaris per definir un model de militant d’esquerra exemplar (deixem, però, aquest divertiment per a un altre moment). El què proposo, en aquesta entrada, és definir quin hauria de ser el model d’empresari ideal de l’esquerra.

Com a iniciador, impulsor o gestor d’una empresa (privada o pública, amb ànim de lucre o sense) hauria d’obtenir benefici a llarg termini de la seva activitat. La obtenció de benefici és un indicador de la viabilitat de l’empresa i de la seva adequada gestió. No es tracta, però, d’obtenir benefici a curt termini, a qualsevol preu, sinó que aquest benefici sigui una conseqüència col·lateral de la feina ben feta.

El nostre empresari veuria l’empresa com a un conjunt de persones que col·laboren en un projecte comú i, en aquest sentit, donaria un paper important a la participació dels treballadors en la presa de decisions. Buscaria consolidar un equip de treballadors estable i ben remunerat al que facilitaria formació contínua. Recordem que no estem parlant d’un empresari que busqui el màxim benefici a curt termini a costa de baixar salaris o deslocalitzar i de disminuir la qualitat de les primeres matèries, sinó d’un empresari seriós i responsable.

El nostre empresari hauria de gestionar l’empresa tenint en consideració que està immers dins d’una societat i d’un espai físic dels que depèn la seva supervivència i, conscient de que els seus interessos no podrien passar mai per sobre del bé comú, tindria un comportament el màxim de respectuós amb el medi natural i contribuiria realment (no com a tàctica de màrqueting) al millor funcionament de la societat.

Estem parlant, doncs, d’un empresari responsable des de tots els punts de vista (empresarial, social i ecològic) que no plantejaria la seva activitat amb l’objectiu primari d’obtenir benefici sinó que l’obtindria com a conseqüència de l’eficiència de la seva empresa. Un empresari que no necessitaria recórrer a comportaments il·legals ni poc ètics per aconseguir uns «màxims» beneficis que no són indicadors vàlids d’una bona gestió perquè, en realitat, mai es poden consolidar a llarg termini.

Estic segur que la majoria d’accionistes de grans empreses amb ànim de lucre també preferirien aquest empresari responsable que estem definint.

L’empresariat i la implantació d’una economia d’esquerra

L’objectiu dels empresaris no ha de ser pas la implantació d’una economia d’esquerra, ni tampoc el manteniment d’una economia neoliberal. La seva funció, amb independència de la seva ideologia personal, és la de crear, impulsar i gestionar les empreses.

Per implantar realment una economia d’esquerra no n’hi haurà prou en escollir un govern que la propugni. Caldrà, a més, un canvi de valors dins de la societat que afectarà als comportaments de administracions, empresaris, treballadors, consumidors, contribuents, estalviadors... Per què no comencem traient-nos de sobre prejudicis com que els empresaris sempre són els enemics ?


diumenge, 25 d’octubre de 2015

Les decisiones privadas y el bien público (El dilema del prisionero)

Comprimidos d’3conomía de Izqui3rda

  

Resumen

El dilema del prisionero, caso típico de la teoría de juegos, permite clarificar la disyuntiva que siempre se cuestiona entre la búsqueda del beneficio privado y sus consecuencias en el bien común.


La izquierda y la teoría de juegos

Les persones, con nuestras decisiones, determinamos la realidad económica;  podemos perpetuar la situación actual de injusticia o podemos incidir en su cambio. Desde la perspectiva de la izquierda, con el objetivo de mejorar  la equidad en la sociedad, es muy importante  comprender qué motiva nuestras decisiones económicas, políticas,...

Una herramienta potente para analizar los comportamientos y las estrategias en nuestras decisiones es la teoría de juegos que se aplica en diferentes campos: en la economía, en las negociaciones políticas, en la inteligencia artificial...


El dilema del prisionero

Un ejemplo de la teoría de juegos es el dilema del prisionero. En este juego participan dos personas detenidas por la policía que están siendo interrogadas. La policía sabe que han participado en un atraco y que huyeron en un coche robado pero únicamente tienen pruebas de este último delito.

El premio (castigo en este caso) consiste en que los prisionero pasaran un año en prisión, porqué está probado que han robado el coche, y 10 años en caso de que también pueda probarse que atracaron el banco.

La policía, para poder tener pruebas del robo al banco, ofrece a cada uno  de los dos detenidos la posibilidad de rebajar el tiempo de prisión a 2 años en caso que, gracias a su confesión, se pudiera probar el delito cometido.

Ya me perdonareis si he cambiado el relato, los tiempos de condena... porqué me baso en mi poca memoria pero, más que la fidelidad del relato, el que es más importante son las conclusiones a las que se puede llegar.

Como es lógico os tenéis que imaginar a los dos acusados en habitaciones diferentes y teniendo          que decidir su comportamiento sin conocer si el otro ha confesado o no.

Cada prisionero sabe que, si ninguno confiesa, solo tendrán un año de prisión pero también saben que se arriesgan a que, si el otro confiesa, tendrán que pasar 10 años entre rejas.

Los dos tendrán la tendencia a confesar para tener la rebaja de su condena. Confesar será, pues, la estrategia dominante para cada jugador y, como consecuencia, los dos confesaran y pasaran 10 años encerrados.


Decisiones individuales y bien común

De este juego sacamos la conclusión que los dos detenidos, buscando su beneficio particular, obtienen la peor situación para los dos.

Esta circunstancia también es aplicable a las decisiones económicas individuales. Cada agente económico (persona, empresa) busca  su beneficio privado y, como consecuencia, el bien común puede verse perjudicado.

El problema medioambiental puede ser un buen ejemplo. Las personas desean consumir el máximo, les empresas quieren producir el máximo para obtener más beneficios... y, como consecuencia, se perjudica el medio ambiente, es decir, a la capacidad de nuestra generación y de las futuras para sobrevivir (se perjudica al bien común).

Otro ejemplo sería el pago de impuestos. La estrategia dominante de los agentes económicos es reducir al máximo los impuestos que pagan buscando su beneficio privado y, como consecuencia, disminuyen los recursos públicos y la capacidad de disponer de un buen estado del bienestar que garantice la salud, la educación... la equidad y la cohesión social (bien común).